ارزش هاي محوري

-     یادگیری
-      تشریک مساعی
-      مشتری مداری
-      افزایش کارایی و اثربخشی